Review by Madhyamam Annual Edition 2018

By Seema Suresh/ August 2018/ Madhyamam Annual Edition 2018 അതൊരു  യാത്രയായിരുന്നു  … കാലാന്തരങ്ങളിലൂടേയുള്ള  യാത്ര … മുഖങ്ങളിൽ  നിന്ന്  മുഖങ്ങളിലേക്കുള്ള  യാത്ര …. പൂമ്പാറ്റകളെ തേടി ക്യാമെറയുമായ് കാട്ടിലേക്ക്  പോയൊരാൾ  എത്തി  ചേർന്നത്  ആദിവാസി ഊരിലേക്കായിരുന്നു … ഡോക്ടർ ഉണ്ണികൃഷ്ണൻ പുളിക്കൽ ….അവിചാരിതമായ ആ  യാത്രയിൽ കണ്ട മുഖങ്ങളിൽ അദ്ദേഹം ഒന്ന്  തിരിച്ചറിഞ്ഞു .. കാട്ടിലെ  ഈ ജീവിതങ്ങളെ   നാടറിയണം …അവരുടെ ജീവിത രീതികൾ ..അവരുടെ ആചാരങ്ങൾ ,അവരുടെ  സന്തോഷങ്ങൾ  എല്ലാം  നമ്മുടേത്  കൂടിയാകണം … അങ്ങനെ  തൃശൂർ ജില്ലയിലെ വെള്ളിക്കുളങ്ങര വനപ്രാന്തത്തിലെ  ആനപ്പാന്തം  കാടർ ആദിവാസി  സമുദായത്തിലെ  ഊര്,  ഡോക്യുമെന്റ്  ചെയ്തു തുടങ്ങി. അന്ന് പതിനഞ്ച് കുടുംബങ്ങളാണ് ഊരിൽ ഉണ്ടായിരുന്നത് ..1999  ഇൽ ഡോക്ടർ ഉണ്ണികൃഷ്‌ണൻ  പുളിക്കലും  അദ്ദേഹത്തിന്റെ  സുഹൃത്തും  ഗുരുതുല്യനുമായ  ഹെർബെർട്  ആഷർമെൻ മായ്  ചേർന്ന്  ഈ  പ്രൊജക്റ്റ്  ആരംഭിച്ചു ” faces  of  forest “..അന്ന്  മുതൽ  വിവിധ  വര്ഷങ്ങളിലായ്  ഇരുവരും …

Review by The New Indian Express

Dr.Unni Pulikkal is one of the few to use a large-format field camera By Anna Binoy Express News Service KOCHI: Ever seen those old cameras? The large-format field camera in which the photographer goes behind a dark piece of cloth to click? They are a thing of the past. Or are they? To make introductions brief, Thrissur native Dr Unnikrishnan Pulikkal is one of the limited numbers of people using it. And, no. He is not stuck in the old times. Unnikrishnan is probably the only photographer in the country to do conceptual photography using the large-format field camera. “After clicking, one …

REVIEW BY THE HINDU (INDIA’S NATIONAL NEWS PAPER SINCE 1878)

By Priyadarshini  S. / August 2, 2018 “Art Returns, a programme that takes art back to the community, reconnects through photo archives with the forest people of Anappantham, before and after a landslip changed their lives.” It was chasing the chocolate albatross, the delicate white and yellow butterfly, that led Unni Pulikkal reach deep into the forests of Anappantham. Training his camera, while in search of the evasive winged creatures, he often found himself among the dense jungles of Vellikulangara Reserve Forest, off Thrissur. It was on those trails, undertaken as part of a project to photograph and document butterflies …

Tasveer Journal Review: To her Fair Works did Nature Link the Human Soul

TO HER FAIR WORKS DID NATURE LINK THE HUMAN SOUL:  by Shilpa Vijayakrishnan / TASVEER JOURNAL “I believe in beauty. I believe in stones and water, air and soil, people and their future and their fate.” – Ansel Adams The idea of nature as the ultimate canvas, upon which unfathomable beauty is etched, is one that has engaged the interest and exercised the imagination of numerous artists over the centuries. From Grecian and Roman frescoes, to Chinese ink painting conventions, through the lineage of Western landscape painting to photography – the depiction of natural scenery, with all its varieties and in all …

Light: Essay by Herbert Ascherman

L i g h t The Photography of Unni Krishnan Pulikkal And Rabindranath Tagore’s GITANJALY Light, my light, the world-filling light, the eye-kissing light, heart-sweetening light! Photo-Graphis. Photo-Graphy. Photography. Greek for Light Writing. The embodiment of the magic union of Art and Science. The physical manifestation of the All Seeing Eye. And to whom does that eye belong? Unni Krishnan Pulikkal, the man behind the camera? The One who chooses the precise moment to see, to point and to capture? Or the One to whom the image is shown, for whom the emotion of response is a sharp suck of …

Rhapsody in Abstraction: Essay by Vijayakumar Menon

(On Unni Pulikkal’s exhibition ‘Rhapsody in Abstraction’) RHAPSODY IN ABSTRACTION The process of transforming shapes having sensory stimulation into significant forms creating imageries of meaningful situations is an individual’s internal / mental activity of presentation and re-presentation of concepts. The production of new concepts by the artist with cognitive skills in creativity is his/ her intellectual and aesthetic activity and the subsequent satisfactory response to it by the onlooker is the counter-signature for it. Any activity is placed between standardization and efficiency, and the semiotics of keeping a real shape as a sign is a kind of surrogate for concept. …

Of Sign And Metaphor – Essay by Vijayakumar Menon

(Written by Vijayakumar Menon, Art hisorian, for the book ‘EVOLUTION: Catalogue of Photography 1999 – 2009′ by Unni Krishnan Pulikkal Curiosity to know and delight in understanding the essence of what is seen in the world have been forcing human beings from time immemorial to represent it in terms of visual language structured by humankind. The varied ways of communicating the sight and feel created new patterns of expression in every culture, and visual arts could authenticate the world around in terms of pictures and sculptures in the beginning. As the reflected world in the mind and brain translated into …

Review in Narthaki.com

Rhapsody in Abstraction Padma Jayaraj, Thrissur padmajayaraj@gmail.com September 26, 2009 (Published in www.narthaki.com) The ongoing exhibition, Rhapsody in Abstraction, of Fine Art Photography at Chaitanya Art Gallery, Kochi is a unique show. The artist, Unnikrishnan Pulikkal embarks on a rare quest through a not very familiar terrain. An artist capturing an exceptional moment from the space-time continuum and framing it in a special context to highlight an insight, is what Fine Art Photography is all about. But one needs to be an alchemist to turn base metal into gold. Here the artist is a chosen one with a God given …

Review by The New Indian Express Daily

(On Unni Pulikkal’s exhibition ‘Rhapsody in Abstraction’) The New Indian Express news service First Published : 14 Sep 2009 12:02:00 AM IST KOCHI: A fine blend of photographic technique and aesthetic imagination. The result? Photographs with a pictorial quality. Each photo taken by Unnikrishnan Pulikkal displayed at the exhibition titled ‘Rhapsody in Abstraction’ is a painting in itself. Leaves, flowers and other aspects of nature acquire artistic appeal when captured in microscopic detail. Not surprising, as the photographer, who is incidentally a practising doctor, has a background in fine arts. “Fine art photography is something which has been experimented with …

Review by The Hindu (India’s National News paper since 1878)

(On Unni Pulikkal’s exhibition ‘Rhapsody in Abstraction’) Monday, Sep 21, 2009 Where distinct frames form a perfect sequence One expects a photographic exhibition to be essentially mimetic, or a composition really or an interpretation of a visual element that the photographer has encountered. ‘Rhapsody in Abstraction’, an exhibition of photographs by Dr. Unni Krishnan Pullikal is on Chaitanya Art Gallery. The exhibition concludes on September 30. But with ‘Rhapsody in Abstraction’, Dr. Unni Krishnan Pulikkal turns painter-photographer. Most of the photographs at the exhibition are in sequences, of course there are individual frames too. But some of the most striking …